PSİKOLOJİK TESTLER VE ENVANTERLER

Psikolojik testler ve envanterler, genel olarak aynı kişinin farklı durumlar karşısındaki tepkilerini ya da diğer kişilerle arasındaki farkları ve bilişsel ve duygusal işleyişe dair bireysel yetileri ölçmektedir. Bireyin, belli koşullar altında ve belli yönergeler doğrultusundaki performansının gözlemlenmesine dayanır. Bu gözlemler, norm olarak belirlenen grupla kıyaslanma yoluyla istatiksel olarak değerlendirilir ve kişiye dair bir veri olarak raporlanır. Bu veri, kişinin işlevselliğini değerlendirmede yol göstericidir.

Psikolojik testler ve envanterlerin doğru sonuçlar verebilmesi için en önemli kural psikoloji literatürlerinde güvenirlik ve geçerliliğinin kabul ediliyor olmasıdır.

 • Çocukların Gelişim Kontrolü
 • Kariyer Planı Ve Meslek Seçimi
 • Okul Olgunluğu
 • Bireylerin Özel İhtiyaçlarını Belirleme
 • Psikolojik Sorunların Teşhisinde
 • Psikolojik Sorunların Takibinde
 • İlgi Ve Tutumlarınızı Keşfetme
 • Genel Danışmanlık Amacıyla
 • İletişim Sorunları 
 • Dikkat Eksikliği
 • Akademik Başarısızlık
 • Öğrenme Sorunları
 • Aşırı Hareketlilik
 • Davranış Becerileri
 • Bireyleri Yönlendirme
 • Vb.

Psikolojik Testler Ve Envanterler Nelerdir?

Psikolojik testler ve envanterler, insanların farklı özelliklerini değerlendirebildiğinden farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunlar zekâ, gelişim, kişilik ve nöropsikolojik testler olmak üzere ayrılır.

1. Zekâ Testleri: Biliyoruz ki zekâ çevreye uyum, öğrenebilme yeteneği ve soyut düşünebilme yetenekleri için büyük bir gerekliliktir. Bu nedenle zekânın ileri veya geri oluşu hainde kişi hem sosyal uyumda hem de öğrenme süreçlerinde sıkıntı yaşamaktadır. Çünkü kişi ortalama zekâ seviyesine sahip bir birey gibi öğrenemez ve iletişime geçemez. Bu noktada farklı bir desteğe ihtiyaç duyar. Tabii ki bunun anlaşılmasında bize yardımcı olan testlerde zekâ testleridir.

Bu testler dil becerileri, muhakeme becerisi, soyut düşünme, görsel- uzaysal beceriler, dikkat ve odaklanma, problem çözme becerisi yaratıcılık, genel kültür, matematik ve hafıza gibi çeşitli zeka işlevlerini ölçmeyi hedefleyerek oluşturulmuşlardır.

 • Wisc-r
 • Stanford Binet Zihinsel  Beceri Testi
 • Cas Bilişsel Değerlendirme Sisitemi
 • Temel Kabiliyetler Testi
 • Goodenough-Harris – Bir insan Çiz Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Benton Görsel Algı Testi
 • Catell Zeka Testi
 • Vb.

2. Gelişim Testleri: Çocukların dil, bilişsel, ince ve kaba motor, sosyal beceri, özbakım gibi gelişim alanlarındaki düzeylerini ölçmek için uygulanan testlerdir. Bu testler sayesinde çocukların yaşıtlarıyla benzer oranda gelişim sergileyip sergilemedikleri öğrenilir ve normal gelişim sergilemeyen çocukların doğru yönlendirilmelerine yardımcı olur.

 • Denver Gelişim Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Frastig Görsel Algı Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Ankara  Geelişim Tarama Envanteri
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi
 • Kelime Söyleyiş Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Goodenoug-Harrıs Bir İnsan Çiz Testi
 • Vb.

3. Kişilik Testleri: Bu testler projektif (öznel) ve objektif (nesnel) testler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Objektif testler nesnel sonuçlar veren ve yapılandırılmış testlerdir. Daha çok soru formları üzerinden yazılı olarak uygulanan testlerdir. Projektif testlerse bireye belirli bir uyarıcı veya yönerge verilerek verdiği cevaplar üzerinden kişilik boyutları hakkında bilgi sahibi olunan testlerdir. Bu uyarıcılar herhangi bir resim, mürekkep lekesi vb. şeklinde olabilmektedir. Kişi sorulan sorulara evet, hayır şeklinde değil özgürce cevaplar verdiğinden kişi cevabının nereye gideceğini sorgulayamaz. Bilinçaltından gelen duygu ve düşünceler rahatça bu testler sayesinde anlaşılabilir.

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • SA-45 (Semptom Değerlendirme Ölçeği)
 • Beck Depresyon Envanteri
 • Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçegi (EDSDÖ)
 • Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri
 • 16PF Kişilik Envanteri
 • İnsan Çizimleri Testi (Figure Drawings Test)
 • T.A.T (Tematik Algı Testi)
 • Rorschach Mürekkep Testi
 • Vb.

4. Nöropsikolojik Testler: Nöropsikolojik testlerin en temel uygulanma amacı kişinin yakınmalarının beyindeki bir hasar ya da bozukluğa bağlı mı yoksa psikolojik bir boyuta sahip mi olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Bir başka kullanım sebebiyse beyin hasarlarının yaygın mı yoksa belirli bir bölgeyle sınırlı kaldığını değerlendirebilmektir.

Bu testlerle genel yetenek, algısal ve motor performans, dil fonksiyonları, bellek becerileri, problem çözme becerileri, dikkat, davranışların esnekliği gibi alanlar ölçülmektedir.

 • Wechler Bellek Testi
 • Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri
 • Stroop Test
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi
 • İz Sürme Testi
 • Vb.